Trang Chủ >> Thư Viện Pháp Luật » Thuế
Luật số: 13/2008/QH12 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008
Các bài viết khác